Arabuluculuk nedir ?

Arabuluculuk, taraflarca kabul edilen, onlar adına bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olmayan, üçüncü bir tarafın anlaşmazlığın taraflarına ilişkilerini geliştirmelerinde, iletişimi artırmada ve anlaşmazlığa yol açan konularda her iki tarafın da gönüllü bir şekilde kabul edebileceği anlaşma ve çözümlere ulaşabilmeleri için etkili sorun çözme ve müzakere yöntemlerini kullanabilmelerine yardımcı olmak üzere anlaşmazlık ya da uyuşmazlığa müdahale ettiği bir süreçtir.

Arabuluculuk mahkeme öncesinde veya mahkeme sırasında başvurulacak bir çözüm yoludur. Taraflar arabulucunun yardımıyla ortak bir çözüme ulaşmaya çalışırlar. Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir anlaşmaya varırlarsa bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini talep edebilirler. Dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuşsa, anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi, asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebilir. Davanın görülmesi sırasında arabuluculuğa başvurulması durumunda ise anlaşmanın icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesi davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. Bu şerhi içeren anlaşma, ilam niteliğinde belge sayılır. 

Taraflar ortak bir çözüme ulaşamadığı taktirde her zaman mahkeme yoluna başvurabilirler. Zira Arabuluculuk, yeni bir Yargılama faaliyeti olmayıp, uyuşmazlıkların çözümünde aksine yargısal yolların yanında yer alan ve devlet yargısını destekleyici bir işlevi bulunan alternatif Uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu Kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabuluculuk eğitimi almış, en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip Hukuk Fakültesi mezunları Bakanlığın açmış olduğu yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları halinde arabuluculuk yapabilirler.

Arabulucu tarafsız ve bağımsızdır. Taraflara eşit mesafededir. Tarafları yönlendirmez ve onlara çözüm dayatmaz. Arabuluculuk süresinde tarafların iradeleri esastır, istemedikleri bir şeyle  zorlanamazlar. Arabulucu taraflara doğru sorular sorarak onların ortak bir çözüm bulmasını sağlar.

 Hangi Uyuşmazlıklarda arabuluculuk yoluna başvurabilirim?

Taraflar, Kamu düzenini ilgilendirmeyen, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri ve cebri icraya elverişli özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yöntemine başvurabilirler. 

 Örneğin;

İşçi- İşveren Uyuşmazlıklarında,

Ticari Uyuşmazlıklarında,

Tüketici Uyuşmazlıklarında,

Ortaklığın giderilmesi Uyuşmazlıklarında,

Aile Hukukuna ilişkin bazı uyuşmazlıklarda (Yoksulluk nafakası, nişan, maddi-manevi tazminat, mal rejimi, nafakanın artırılması vb.)

Arabuluculuk masrafları nelerdir?

Arabuluculuk hizmetleri ücrete tabidir. Bu süreçte dava sırasında ödenen gider avansı, harç, tanık, bilirkişi ücretleri arabuluculukta ödenmez. Bu süreçte sadece arabulucuya hizmeti karşılığında Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca  ücret ödenir. Bu ücret de; faaliyetin süresine, uyuşmazlığın konusuna, görev yapan arabulucu sayısına, dava açılıp-açılmamış olmasına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda bedele göre değişmektedir. Ayrıca, özel bir toplantı yeri vs. gerekiyorsa, bu masrafların da taraflarca ödenmesi gerekir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir. 

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, arabuluculuk sürecindeki tüm masrafları eşit olarak karşılayacaklardır.

Arabuluculuk Yönteminin Faydaları nelerdir?

Mahkemeye göre uyuşmazlık daha kısa sürede sonuçlanır.

Mahkemede yapacağınız pek çok masraftan kurtulursunuz, daha ekonomiktir.

Dava boyunca yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz.

Uyuşmazlığın her aşamasında ulaşabilirsiniz.

Arabuluculuk sürecinde konuşulan her şey gizli tutulur. Bu süreçte uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Bu durum ticari itibar ve aile mahremiyetiyle ilgili konularda daha büyük önem taşır.

Çözüme birlikte ulaştığınız için sonrasında sosyal ve ekonomik ilişkiler de devam eder.

Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz.