İcra ve İflas

Büromuz nezdinde verilen hizmetler:

  • Alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, 
  • İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takipleri de dahil olmak üzere alacağın tahsilinin sağlanması, 
  • Alacaklı, borçlu ve üçüncü kişiler arasında uyuşmazlıkların çözümü konusunda İcra Mahkemeleri ve genel Mahkemelerde dava açmak ve sonuçlandırmak, 
  • İcra işlemleri nedeniyle alacaklı, borçlu ve üçüncü kişilerin menfaat uyuşmazlığında uygulanacak hükümler çerçevesinde işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak, 
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda ticari hayatta gerçek ya da tüzel kişilerin Ticaret Hukuku uygulamalarından kaynaklı ihtilaflarda çözüm üretmek,
  • Borçlunun iflası halinde alacaklıların alacaklarının iflas masasına kayıt edilmesi,
  • Alacakların tahsili için yasal girişimleri yerine getirilmesi, 
  • Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin belirli koşullar altında borca batıklığı ortadan kaldırarak sermaye şirketi ve kooperatifin varlığını sürdürmesi için İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal girişimlerin yerine getirilmesi,
  • İflas erteleme,
  • İflas hukukuna ilişkin takip ve davaların yürütülmesi,